ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GREAT PLACE TO WORK ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

H δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ απέκτησε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Great Place
to Work®» (CERTIFIED by Great Place to Work®), η οποία δίνεται σε οργανισμούς που ξεχωρίζουν ως
εργοδότες επιλογής σε μια ανταγωνιστική αγορά αναζήτησης ταλέντων.
H ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ είναι η πρώτη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα που αποκτά την Πι-
στοποίηση του Great Place to Work® μετά από διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από
τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas με βάση τη μεθοδολογία που αυτός ακολουθεί παγκοσμίως.
Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται στην άμεση, εμπιστευτική και ανωνυμοποιημένη αξιολόγηση του εργα-
σιακού περιβάλλοντος στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συνεργάτες – δικηγόροι και το σύνολο του διοι-
κητικού προσωπικού. Η λήψη της πιστοποίησης Great Place to Work® καταδεικνύει ότι η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ προσφέρει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην
εμπιστοσύνη, την ομαδικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια και παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους
μας, δημιουργώντας υψηλό επίπεδο εμπλοκής τους, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, καθιστώ-
ντας την ελκυστική στην αγορά εργασίας νομικών υπηρεσιών.
Τα τελευταία χρόνια η δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ έχει επενδύσει σημαντικά και
με συνέπεια στο ανθρώπινο δυναμικό της και στην καλλιέργεια μιας εξαιρετικής εργασιακής κουλτού-
ρας και έχει θεσπίσει υψηλής ποιότητας εσωτερικές διαδικασίες στη διαχείριση των Ανθρώπων της και
στην καλλιέργεια ενός ισορροπημένου, σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος γεγονός που αναγνωρί-
στηκε από το δυναμικό της που της χάρισε αυτή τη διάκριση ήδη με την πρώτη αξιολόγηση.
Η δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ είναι η μεγαλύτερη δικηγορική εταιρεία της
Ελλάδας με ιστορία σχεδόν 90 ετών. Ξεκίνησε το 1933 και απασχολεί σήμερα 103 δικηγόρους και 28
άτομα διοικητικό προσωπικό. Διακρίνεται για την παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, ενώ
παραδοσιακά εκπροσωπεί διεθνείς οίκους και πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς στα μεγαλύτερα
αναπτυξιακά έργα της χώρας μας. Οι δικηγόροι της χειρίζονται επιτυχώς μεταξύ άλλων μεγάλες και
πολύπλοκες συναλλαγές, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Διαθέτει ηγετική θέση στην αγορά και ιδιαίτε-
ρα στους κλάδους του εμπορικού δικαίου, στην επίλυση διαφορών, στην ενέργεια, στο τραπεζικό και
χρηματιστηριακό δίκαιο, στο φορολογικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο ανταγωνισμού και
γενικώς σε όλους τους τομείς που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ