Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος
βιντεοεπιτήρησης

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Κυριακίδης-Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της οδού Δημητρίου Σούτσου, αρ. 28, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Αττική, με Αριθμό Μητρώου ΔΣΑ 80009, τηλέφωνο: +30 210 817 1500 (εφεξής η «Εταιρεία»).

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης χρησιμοποιείται για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 –εφεξής ο «ΓΚΠΔ»).  

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύεται ο χώρος και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον χώρο. Η βιντεοσκόπηση αφορά μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζεται στη λήψη σε χώρους που αξιολογήθηκε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, όπως στα σημεία εισόδου/εξόδου, χωρίς οι κάμερες να εστιάζουν σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Αποδέκτες

Το υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο διοικητικό προσωπικό και από τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη φύλαξη και την ασφάλεια του χώρου (υπάλληλοι εταιρείας security). Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος τήρησης

Οι κάμερες παρέχουν τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης και καταγραφής εικόνας. Τα δεδομένα, που καταγράφονται, αποθηκεύονται για δεκατέσσερις (14) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται ασφαλώς. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό σημειωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο, το οποίο τηρείται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον το βίντεο τηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιώματα: §Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν η εικόνα σας υπόκειται σε επεξεργασία από την Εταιρεία και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. §Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα να μη διαγραφούν δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. §Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. §Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση kgprivacy@kglawfirm.gr. Προκειμένου να εξετασθεί αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να χορηγήσετε μια εικόνα σας, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των δικών σας δεδομένων και η απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για να σας επιδειχθούν οι εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνεται επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε αναλυτική απάντηση στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr , τηλ. 2106475600.