Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος
βιντεοεπιτήρησης

Υπεύθυνος επεξεργασίας Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Κυριακίδης-Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της οδού Δημητρίου Σούτσου, αρ. 28, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,…